Nieuws van KBO-PCOB | 24 september 2021 online lezen
Prinsjesdagnieuwsbrief 2021
 
Wederom een sobere Prinsjesdag
De plannen van het kabinet zijn zoals elk jaar bekendgemaakt op Prinsjesdag. Maar het zijn voorlopige plannen want we zijn nog steeds in afwachting van een nieuw kabinet. Het is wachten op de nieuwe koers. Maar stilzitten kan niet.  Daarom blijft KBO-PCOB volgen wat er speelt en trekken we aan de bel in Den Haag om uw belang te behartigen. Graag geven we u een impressie van de plannen die zijn gepresenteerd op wederom een sobere Prinsjesdag:
Analyse Wonen, Welzijn en Zorg
 
Zorglasten
In de komende jaren zal het Nederlandse zorgsysteem meer onder druk komen te staan. De regering verwacht in ieder geval dat de zorgverzekering duurder wordt. De zorgpremie stijgt in 2022 naar verwachting met € 31 per jaar, wat een maandelijkse premiestijging van € 2,58 zou betekenen voor de basisverzekering. Dit is onder voorbehoud: het is aan de zorgverzekeraars zelf om een daadwerkelijke premie vast te stellen. Het eigen risico blijft in 2022 vaststaan op € 385.
Corona
De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. In elk geval tot 1 augustus 2022. Eind dit jaar komt er een apart plan. Kern zal zijn het verbeteren van de paraatheid, het vergroten van ons aanpassingsvermogen en het zelfvoorzienend zijn, om toekomstige crisissen aan te kunnen.
Langer Thuis
De behoefte van ouderen om in hun eigen omgeving zelfstandig oud te kunnen worden met een goede kwaliteit van leven, blijft bestaan. Er wordt onder andere ingezet op preventie, het versterken van de sociale basis, het versterken van eigen redzaamheid van senioren en hun (sociale) omgeving en het voorkomen van zorg.
Wonen
Om het tekort aan woningen op de huidige markt te lijf te gaan, trekt het kabinet over de komende tien jaar € 1 miljard uit. Deze impuls dient om de snelle bouw van woningen te stimuleren. Specifiek voor senioren komt er in 2022 € 20 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van geclusterde woningen voor ouderen.
Lees meer
Analyse Zingeving
 
Palliatieve zorg
In 2022 ondersteunt het kabinet vrijwilligers en netwerken die palliatieve zorg verlenen door middel van subsidie. Deze zorg is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling. De subsidie wordt vanaf 2022 met vijf jaar verlengd. De regeling voorziet ook in bekostiging van geestelijke verzorging thuis voor palliatieve patiënten en hun naasten, kinderen in de palliatieve fase en 50+ers. In totaal is in 2022 € 42,7 miljoen beschikbaar.
Programma Eén tegen eenzaamheid
Meer dan de helft van 75-plussers in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Om de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken, is het Programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ in het leven geroepen. Doelstelling is het signaleren, bespreekbaar maken, doorbreken, en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Het programma zal daarom langer, in ieder geval tot in 2023, doorlopen.
Lees meer
Analyse Koopkracht
 
Pensioenen
Sinds de kredietcrisis zijn de meeste pensioenen niet of nauwelijks geïndexeerd. Tot frustratie van KBO-PCOB bestaat er, vooral voor gepensioneerd overheids- en zorgpersoneel, ook voor 2022 weinig uitzicht op indexatie (verhoging van de pensioenen in verband met hogere prijzen). Een schrale troost is dat een korting op het pensioen in 2022 naar verwachting niet aan de orde is bij de meeste pensioenen.
Naar verwachting zal minister Koolmees zijn wet voor een nieuw pensioenstelstel begin 2022 bij de Tweede Kamer indienen, zodat de nieuwe wetgeving in 2023 kan ingaan. Met het nieuwe stelsel moet het makkelijker worden de pensioenen te indexeren, maar de daadwerkelijke overstap van pensioenfondsen naar een nieuwe werkwijze zal nog jaren in beslag nemen
 
AOW-leeftijd drie maanden omhoog
In het pensioenakkoord is opgenomen dat voor 2022 de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog gaat, naar 66 jaar en 7 maanden.
 
Koopkracht
De koopkracht van een ‘doorsnee’ gepensioneerde verbetert volgens minister Koolmees in 2022 met 0,1%. Dit betekent dat de helft van de gepensioneerden nog slechter af is en dat velen er in koopkracht op achteruit gaan. AOW’ers met alleen AOW gaan er in 2022 0,2% op vooruit. Stellen met AOW en een aanvullend pensioen zien hun koopkracht dalen. Vergeleken met werkenden is de koopkracht van gepensioneerden in 2020 en 2021 al behoorlijk achtergebleven, nu kom daar dus weer een jaar van stilstand bij. Het is hard nodig dat de politiek gepensioneerden hiervoor compensatie gaat bieden.
Lees meer
Analyse Digitalisering
 
Digitalisering
Vorig jaar meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat digitale inclusie een belangrijke doelstelling vormde in het kabinetsbeleid. De lockdown toonde aan dat digitale hulpmiddelen in veel gevallen uitkomst boden. Maar het toonde ook aan dat ‘een aanzienlijk deel van de bevolking digitaal vastloopt zonder hulp’. Met die beweegreden werd het programma Digitale Inclusie doorgezet. In 2022 gaat het kabinet zich met het programma Digitale Inclusie hardmaken voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.
Lees meer
 
Voorkom toenemende financiële uitzichtloosheid kwetsbare 55plusser
 
.Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. De organisaties pleiten voor maatregelen die ervoor zorgen dat de groeiende groep kwetsbare jonge senioren financieel wordt ontzien en worden gesteund bij het vinden van betaald werk. Het huidige, demissionaire, kabinet zou nu al moeten afzien van (en compensatie bieden voor) maatregelen die de uitkeringshoogte voor jonge senioren aantasten. Ook zou het de drempel moeten verlagen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35% naar 15% arbeidsongeschiktheid, en de kostendelersnorm moeten afschaffen.
Lees meer
Leeftijdsdiscriminatie bij banken en verzekeraars - KBO-PCOB opent meldpunt
 
Minder rood mogen staan, een waardeloze creditcard bezitten en moeilijkheden bij het afsluiten van een bepaalde verzekering. Steeds meer senioren lopen hier tegenaan omdat ze volgens de verstrekkers te oud zijn voor deze en andere vormen van krediet. Seniorenorganisatie KBO-PCOB stelt deze financiële leeftijdsdiscriminatie aan de kaak en opent het meldpunt ‘Te Grijs Voor Rood’.
Met het meldpunt “Te Grijs Voor Rood” wil KBO-PCOB inventariseren waar de problemen liggen, maar ook wat de gevolgen van deze financiële leeftijdsdiscriminatie zijn. Meldingen kunnen gedaan worden via kbo-pcob.nl/meldpunt, of bel naar 030-340 06 90 (maandag t/m donderdag van 10.00-13.00 uur).
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden